Ara
30
2017

Alacaklar Muhasebesi Hesaba Mahsup Ödeme Eşleme

Merhaba,

AR_RECEIPT_API_PUB.Apply_on_account apisinin kullanarak hesaba mahsup eşleme işlemi yapan script örneği aşağıdaki gibidir.

 
 
DECLARE
  v_return_status  VARCHAR2 (1);
  v_msg_count    NUMBER;
  v_msg_data     VARCHAR2 (240);
  v_count      NUMBER;
  v_receipt_number  VARCHAR2 (240) := 'SHAREORACLEAPPS';
  v_org_id      NUMBER     := 93;
  p_count      NUMBER;
  v_context     VARCHAR2 (100);
 
  FUNCTION set_context (
   i_user_name  IN  VARCHAR2,
   i_resp_name  IN  VARCHAR2,
   i_org_id   IN  NUMBER
  )
   RETURN VARCHAR2
  IS
   v_user_id    NUMBER;
   v_resp_id    NUMBER;
   v_resp_appl_id  NUMBER;
   v_lang      VARCHAR2 (100);
   v_session_lang  VARCHAR2 (100) := fnd_global.current_language;
   v_return     VARCHAR2 (10) := 'T';
   v_nls_lang    VARCHAR2 (100);
   v_org_id     NUMBER     := i_org_id;
 
/* Cursor to get the user id information based on the input user name */
   CURSOR cur_user
   IS
     SELECT user_id
      FROM fnd_user
     WHERE user_name = i_user_name;
 
/* Cursor to get the responsibility information */
   CURSOR cur_resp
   IS
     SELECT responsibility_id, application_id, LANGUAGE
      FROM fnd_responsibility_tl
     WHERE responsibility_name = i_resp_name;
 
/* Cursor to get the nls language information for setting the language context */
   CURSOR cur_lang (p_lang_code VARCHAR2)
   IS
     SELECT nls_language
      FROM fnd_languages
     WHERE language_code = p_lang_code;
  BEGIN
   /* To get the user id details */
   OPEN cur_user;
 
   FETCH cur_user
    INTO v_user_id;
 
   IF cur_user%NOTFOUND
   THEN
     v_return := 'F';
   END IF;
 
   CLOSE cur_user;
 
   /* To get the responsibility and responsibility application id */
   OPEN cur_resp;
 
   FETCH cur_resp
    INTO v_resp_id, v_resp_appl_id, v_lang;
 
   IF cur_resp%NOTFOUND
   THEN
     v_return := 'F';
   END IF;
 
   CLOSE cur_resp;
 
   DBMS_OUTPUT.put_line (v_user_id || ' ' || v_resp_id || ' '
              || v_resp_appl_id
              );
   /* Setting the oracle applications context for the particular session */
   fnd_global.apps_initialize (user_id      => v_user_id,
                 resp_id      => v_resp_id,
                 resp_appl_id   => v_resp_appl_id
                 );
   /* Setting the org context for the particular session */
   mo_global.set_policy_context ('S', v_org_id);
 
   /* setting the nls context for the particular session */
   IF v_session_lang != v_lang
   THEN
     OPEN cur_lang (v_lang);
 
     FETCH cur_lang
     INTO v_nls_lang;
 
     CLOSE cur_lang;
 
     fnd_global.set_nls_context (v_nls_lang);
   END IF;
 
   --IF v_session_lang != v_lang
   RETURN v_return;
  EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
     RETURN 'F';
  END set_context;
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.put_line ('1');
--–1. Set applications context if not already set.
  v_context := set_context ('&userid', '&responsibility', '&org_id');
 
  IF v_context = 'F'
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Error while setting the context');
  END IF;
 
  DBMS_OUTPUT.put_line ('2');
  mo_global.init ('AR');
  ar_receipt_api_pub.apply_on_account
              (p_api_version      => 1.0,
               p_init_msg_list     => fnd_api.g_true,
               p_commit        => fnd_api.g_true,
               p_validation_level   => fnd_api.g_valid_level_full,
               x_return_status     => v_return_status,
               x_msg_count       => v_msg_count,
               x_msg_data       => v_msg_data,
               p_receipt_number    => v_receipt_number,
               p_org_id        => v_org_id
              );
 
  IF v_return_status = 'S'
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Receipt applied on account ');
  ELSE
   DBMS_OUTPUT.put_line ('Message count ' || v_msg_count);
 
   IF v_msg_count = 1
   THEN
     DBMS_OUTPUT.put_line ('v_msg_data ' || v_msg_data);
   ELSIF v_msg_count > 1
   THEN
     LOOP
      p_count := p_count + 1;
      v_msg_data :=
            fnd_msg_pub.get (fnd_msg_pub.g_next, fnd_api.g_false);
 
      IF v_msg_data IS NULL
      THEN
        EXIT;
      END IF;
 
      DBMS_OUTPUT.put_line ('Message' || p_count || ' ' || v_msg_data);
     END LOOP;
   END IF;
  END IF;
END;

Elvan Uysal

1989 Aydın doğumlu.
2007-2008 Doğu Akdeniz Üniversitesi(EMU) Yabancı Dil Eğitimi aldı.
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi-Matematik Bilgisayar Bilimlerinden
mezun oldu. Istanbul Aydın Üniversitesi-Master of Business
Administration(MBA) master programına devam etmektedir.
2013 yılından Beri Oracle e-Business Suite Uygulama Geliştirme
Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak DbOptimize bünyesinde
kariyerine devam etmektedir.
Mail: elvanuysal89@gmail.com
Elvan Uysal


Yorum yapın

*