Nis
7
2016

EBS Finans Temel Tabloları

 

  R12- GL Tabloları ve Özet Bilgiler

 • GL_LEDGERS

(R11: GL_SETS_OF_BOOKS)

Defter tanımlarının tutulduğu tablodur.

 • GL_PERIODS

Genel muhasebe takvimi bu tabloda tutulur.

 • GL_PERIOD_STATUSES

Defter ve dönem bazında, dönemlerin açık veya kapalı olma durumunu tutar.

 •  GL_BALANCES

Hangi hesapta ne kadar bakiye olduğu bilgisi bu tabloda tutulur.

Muhasebeleşmiş fişler bakiye oluşturur.

Sene kapanışında yıllık bakiye sıfırlanır.

Defter, dönem ve code_combination_id ile sorgulama yapılabilir.

 • GL_CODE_COMBINATIONS

Hesap kombinasyonlarının tutulduğu tablodur.

 • GL_INTERFACE

Genel muhasebede fişler oluşmadan önce gl arayüzünde bulunur.

Cari modüllerden “Muhasebe Oluştur” programı çalıştırılmış ve fiş içe aktarılmamışsa (aktarılmaması tercih edilmiş olabilir ya da bir hata olabilir) bu tablodan sorgulanır.

Fiş oluştuğu anda gl arayüzden ilgili satırlar silinir.

 • GL_JE_BATCHES

Genel muhasebe fişleri grup şeklinde oluşur.

Fiş gruplarının detayı bu tabloda tutulur.

 • GL_JE_HEADERS

Fişin başlık bilgileri bu tabloda bulunur. (para birimi, fiş no, fiş adı, tarih)

 • GL_JE_LINES

Fişin satır bilgileri bu tabloda tutulur. (tutar, tutarın try karşılığı, hesap)

 • GL_DAILY_RATES

(R11: GL_TRANSLATION_RATES)

Kur bilgilerinin tutulduğu tablodur.

 

R12- AP Tabloları ve Özet Bilgiler

 •  AP_SUPPLIERS
  (R11: PO_VENDORS tablosu)

Tedarikçi bilgilerini saklar.

Tedarikçinin satınalma, teslimat, fatura, vergi ve genel bilgileri bu tabloda yer alır.

AP_SUPPLIERS.PARTY_ID ile HZ_PARTIES tablosuna ulaşılabilir.

 • AP_SUPPLIER_SITES_ALL
  (R11: PO_VENDOR_SITES_ALL)

Tedarikçinin işletme birimi detayındaki bilgileri bu tabloda tutulur.

Tedarikçinin adresi ile faaliyet birimi (operating unit) bazında tek kombinasyonu bulunur.

Tedarikçinin adres bilgisi bu tabloda değil, TCA tablolarında bulunabilir.

AP_SUPPLIER_SITES_ALL.LOCATION_ID ile TCA detaylarına erişilir.

 • AP_INVOICES_ALL:

Girilmiş olan satınalma faturaları için bu tabloda tek satır bulunur.

Bir fatura birden fazla satıra ve birden fazla ödeme vadesine sahip olabilir.

 • AP_INVOICE_LINES_ALL:

Satınalma faturalarının satırları bu tabloda tutulur.

Bir fatura birden fazla satıra sahip olabilir.

Fatura satırı mal, hizmet veya bu iki satırla ilgili diğer (vergi, navlun, çeşitli) detayları gösterebilir.

Fatura satırı tedarikçi tarafından gönderilen matbu faturanın detaylarını içermelidir.

 • AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL:

Manuel olarak girilmiş veya otomatik oluşmuş fatura dağıtımları bu tabloda bulunur.

Her bir fatura satırı için en az 1 adet fatura dağıtımı olmalıdır.

Muhasebe hesabı bilgisi bu tablodadır.

 • AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL:

Faturanın ödemelerini gösterir.

Her bir ödemenin her bir faturası için ayrı satırlar yer alır.

Oracle üzerinde yapılan her ödeme ile bu tablo güncellenir.

Ödeme hükümsüz kılındığında bu tabloya otomatik olarak negatif  bir satır daha atar.

 • AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL:

Faturanın vade detayına bu tablodan erişilebilir.

Bir faturanın birden fazla vade satırı olabilir (taksit).

 • AP_PAYMENT_HISTORY_ALL:

Ödemelerin temizleme statüleri bu tablodan görülebilir.

İleri tarihli ödemelerin vade geçmişleri de bu tabloda tutulur.

 • AP_SELECTED_INVOICES_ALL:

Ödeme grubunda seçili olup henüz ödenmemiş faturaları gösterir.

 • AP_PREPAY_HISTORY_ALL:

Uygulanmış ve uygulaması kaldırılmış olan ön ödeme faturaları ile standart faturaları gösterir.

 • AP_BATCHES_ALL:

Fatura grupları kullanılıyor ise fatura grubu bilgisi bu tabloda tutulur.

Her fatura grubu için tek satır mevcuttur.

 • AP_CHECKS_ALL:

Tedarikçiye yapılmış olan ödemelerin veya geri alınan ödemelerin bilgisi tutulur.

Her bir ödeme veya geri alınan ödeme için tek satır bulunur.

Tedarikçi adı veya banka adının değişmesi ihtimaline karşı bu tabloda ödemenin yapıldığı tedarikçi ve banka adları ile yer alır.

 •  AP_HOLDS_ALL:

Fatura üzerine konmuş olan durdurmalar bu tablodan sorgulanabilir.

Bir faturanın birden fazla durdurması olabilir (kur farkı, fiyat farkı, miktar farkı gibi).

Herhangi bir nedenle durdurma konmuş olan fatura ödenemez.

 • AP_BANK_ACCOUNTS_ALL (R11)

Banka hesapları bu tabloda tutulur.

Her bir banka hesabı için tek satır bulunur.

Her banka hesabı bir banka şubesi ile bağlantılı olmalıdır.

 • AP_BANK_ACCOUNT_USES_ALL (R11)

Dahili (firmanın ödeme yaptığı) veya harici (tedarikçi, müşteri) banka hesaplarının detayı bu tabloda tutulur.

Faaliyet birimi ile banka hesabının eşlendiği ve banka hesabının muhasebe hesaplarının tanımlarına buradan erişilir.

 • AP_CARDS_ALL:

Firmanın çalışanlarına verdiği kredi kartlarına ait bilgiler bu tablodadır.

 • AP_TRIAL_BALANCE:

Genel muhasebede muhasebeleştirilmiş fatura ve ödeme bakiyelerine bu tablodan erişilebilir.

 

R12- AR Tabloları ve Özet Bilgiler

 • RA_CUSTOMER_TRX_ALL:

Fatura, iade faturası ve fark faturası bilgilerini saklar.

Her bir satır bir faturaya denk gelir.

Müşteri, fatura tarihi, muhasebeleşme tarihi,işlem tipi gibi bilgileri içerir.

Complete_flag: faturanın tamamlanmış olup olmadığını gösterir.Fatura tamamlandığında faturanın ödeme satırları oluşturulur.

 • RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL:

Fatura, iade faturası ve fark faturası satırlarının bilgilerini saklar. ( faturalanan miktar, tutar, açıklama gibi)

 • RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL:

Her bir fatura satırının ilişkili en az 1 adet dağıtım satırı bulunmalıdır. Bu tabloda dağıtım satırlarının bilgileri tutulur. (muhasebeleşme tarihi, hesap gibi)

 • AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL:

Fatura vade satırlarının tutulduğu tablodur.

Fatura tamamlandığında bu tabloda ilgili faturanın ödeme planı oluşur.

 • AR_CASH_RECEIPTS_ALL:

Tahsilatların tutulduğu tablodur.

 • AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL:

Tahsilatlar ile fatura eşlemelerinin tutulduğu tablodur.

Hangi tahsilatın faturanın hangi ödeme planı satırı ile eşlendiği ve eşleme tutarı bilgisi burada saklanır.

 

R12- TCA Tabloları ve Özet Bilgiler

 • HZ_PARTIES
 • HZ_PARTY_SITES:

HZ_PARTY_SITES tablosu (HZ_PARTIES) ile (HZ_LOCATIONS) arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

 • HZ_LOCATIONS:

Adres bilgilerini tutan tablodur.

 • HZ_CUST_ACCOUNTS:

Müşteri veya organizasyon ile ne tip bir iş ilişkisi olduğu bu tabloda tutulur.

Bir müşterinin birden fazla hesabı olabilir.

 • HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL:

Faaliyet birimi bazında bilgi tutar.

 • HZ_CUST_ACCT_SITE_USES_ALL:

Faaliyet birimi ve kullanım amacı bazında bilgi tutar. (Faturalama, sevkiyat gibi)

 

R12- FA Tabloları ve Özet Bilgiler

 • FA_BOOK_CONTROLS:

Duran varlık defteri bilgileri bu tabloda tutulur.

 • FA_MASS_ADDITIONS:

Henüz varlık oluşmadan, varlık bilgilerinin tutulduğu arayüz tablosudur.

 • FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS:

Arayüzdeki varlık satırlarının atama bilgileri bu tabloda tutulur.

Her bir mass_addition satırına ait en az bir adet distribution olmalıdır.

 • FA_ADDITIONS_B:

Varlık bilgilerinin tutulduğu tablodur. (etiket no, varlık no, seri no, açıklama gibi)

 • FA_BOOKS:

Varlığın maliyet, ömür, giriş tarihi, yıllık ve birikmiş amortisman gibi amortisman bilgilerinin tutulduğu tablodur.

Varlığın amortismanını etkileyecek herhangi bir değişiklik yapıldığında bu tabloya kayıt atar.

Date_ineffective : NULL olan satır varlığın son durumunu gösteren satırdır.

 • FA_DEPRN_PERIODS:

Defter bazında amortisman dönemlerini gösteren tablodur.

İlgili defter için amortisman çalıştırılmış ve çalıştırılabilir durumdaki dönemleri listeler.

 • FA_DEPRN_DETAIL:

Varlık, defter ve dönem bazında varlığın amortisman detaylarını gösteren tablodur.

Amortisman gider hesabı bazında detay verir.

 • FA_DEPRN_SUMMARY:

Varlık, defter ve dönem bazında varlığın amortisman bilgilerini gösteren tablodur.

 • FA_CATEGORIES_B:

Duran varlık kategorilerinin tutulduğu tablodur.

 

R12-CE Tabloları ve Özet Bilgiler

 • CE_BANKS_V:

Banka bilgilerinin tutulduğu view’dır, datayı hz_parties tablosundan alır.

 • CE_BANK_BRANCHES_V:

Banka şubelerinin tutulduğu view’dır.

 • CE_BANK_ACCOUNTS:

Banka hesaplarının tutulduğu tablodur.

 • CE_BANK_ACCT_USES_ALL:

Banka hesaplarının hangi organizasyona ait olduğunu ve kullanım amaçlarını gösteren tablodur.

 

R12- SLA Tabloları ve Özet Bilgiler

 • XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

Source_id_int_1 işlemlerin ID’si ile eşlenir (invoice_id,check_id,cash_receipt_id,cust_trx_id..)

İşlem numarası,defter bilgisi,entity_code ve uygulama bilgilerini tutar.

Buradaki entity_id ile xla_events tablosuna gidilir.

 • XLA_EVENTS:

İşlemlerin tarihini ve event bilgilerini(fatura doğrulandı,fatura iptal edildi,ön ödeme uygulandı..gibi) tutar.

Buradaki event_id ile xla_ae_headers tablosuna gidilir.

Eventlerin muhasebeleştirilip, muhasebeleştirilmediğini gösterir.

 • XLA_AE_HEADERS:

Sadece muhasebeleşmiş eventler bu tabloya gelir.

GL_TRANSFER_STATUS_CODE alanında muhasebeleşmiş eventlerin GL’e transfer edilip, edilmediğini gösterir.

Buradaki ae_header_id ile xla_ae_lines tablosuna gidilir.

 • XLA_AE_LINES:

İşlem satırlarının tutarlarını, işlem sınıflarını, muhasebe hesaplarını, GL’e transfer durumlarını gösterir.

Buradaki gl_sl_link_id ile gl_je_lines tablosundaki gl_sl_link_id’yi bağlayarak işlemin gl’deki fiş numarasına ulaşabiliriz.

 • XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

Ae_header_id ya da event_id ile işlem distributionları arasındaki bağlantı kurulur.

 

R12- ZX Tabloları ve Özet Bilgiler

 • ZX_REGIMES_B:

Tanımlanan vergi uygulamalarını gösterir.

 • ZX_TAXES_B:

Tanımlanan vergileri gösterir.

 • ZX_STATUS_B:

Tanımlanan vergi statülerini gösterir.

 • ZX_JURISDICTION_B:

Tanımlanan vergi yasalarını gösterir.

 • ZX_RATES_B:

Vergi oran kodlarını, vergi oranlarının etkinlik durumunu, vergi oranlarını tutar.

 • ZX_RULES_B:

Tanımlanan kuralları gösterir.

 • ZX_TAX_ACCOUNTS:

Vergiler üzerinde atalı olan muhasebe hesaplarını gösterir.

 • ZX_LINES:

İşlemler üzerindeki vergi ile ilgili satırların tutulduğu tablodur.

İşlem numarasını,vergi kodunu,vergi satır tutarını tutar.

 • ZX_REC_NREC_DIST:

İşlemlerin vergi ile ilgili dağıtımlarının tutulduğu tablodur.

 • ZX_LINES_DET_FACTORS:

Vergi satırı işlemleri ile ilgili tüm bilgiyi tutar.

 

Zeynep Gökce

1985 Kütahya doğumludur. Kütahya Fen Lisesinden mezun olduktan
sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği
bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Koçsistem A.Ş. de SAP SD modülü
danışmanı olarak başlamıştır. Oracle EBS ile ilk tanıştığı şirket olan
Experteam bünyesinde Oracle EBS Finans modülleri kurulumu, E-fatura,
E-defter ve UFRS ürün geliştirme, kullanıcı eğitim ve desteğinde görev
almıştır. Mart 2016 dan itibaren TAV Bilişim A.Ş. de Kıdemli Fonksiyonel
Analist olarak görev almaktadır.
Zeynep Gökce

Latest posts by Zeynep Gökce (see all)2 Yorumlar+ Yorum Ekle

 • Zeynep Hanım Merhaba,
  Öncelikle yaptığınız çalışma çok güzel, çok verimli. Değerli paylaşımınız için çok teşekkür ederiz.
  Size küçük bir sorum olacak. AP_PREPAY_HISTORY_ALL ve AP_TRIAL_BALANCE tablolarına veritabanından gözlemlemek istediğimde hiç bir veri gelmiyor. Tabloları invoice_id bazında özelleştirerek sorgulasam da gelmiyor.
  Nedendir acaba?
  Teşekkürler…

 • Paylaşımınız için teşekkür etmek isterim, iyi çalışmalar

Yorum yapın

*