Haz
10
2015

Eski Çalışanı Tekrar İşe Alma Örnek Scripti

Merhaba,

Aşağıdaki örnek procedure ile işten ayrılan çalışanı tekrar işe almak için kullanabilirsiniz.

 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE apps.re_hire_ex_employee (
  v_person_id            NUMBER,
  re_hire_date           DATE,
  p_return_status  IN OUT NOCOPY  VARCHAR2,
  p_message     IN OUT NOCOPY  VARCHAR2
)
IS
  l_batch_run_number      hr_api_batch_message_lines.batch_run_number%TYPE;
  l_dummy_line_id        hr_api_batch_message_lines.line_id%TYPE;
  p_validate          BOOLEAN            DEFAULT FALSE;
  p_hire_date          DATE;
  p_person_id          NUMBER;
  p_per_object_version_number  NUMBER;
  p_person_type_id       NUMBER;
  p_rehire_reason        VARCHAR2 (100);
  v_object_version_number    NUMBER;
  v_person_type_id       NUMBER;
------------------------------------------------------------------------------------
  p_assignment_id        NUMBER;
  p_asg_object_version_number  NUMBER;
  p_per_effective_start_date  DATE;
  p_per_effective_end_date   DATE;
  p_assignment_sequence     NUMBER;
  p_assignment_number      VARCHAR2 (100);
  p_assign_payroll_warning   BOOLEAN;
 
  CURSOR csr_batch_run_number
  IS
   SELECT NVL (MAX (abm.batch_run_number), 0) + 1
    FROM hr_api_batch_message_lines abm;
BEGIN
  OPEN csr_batch_run_number;
 
  FETCH csr_batch_run_number
  INTO l_batch_run_number;
 
  CLOSE csr_batch_run_number;
 
  SELECT MAX (object_version_number)
   INTO v_object_version_number
   FROM per_all_people_f
  WHERE person_id = v_person_id AND person_type_id = 1123;
 
  SELECT ppt.person_type_id,
     user_person_type
   INTO v_person_type_id
   FROM per_person_types ppt
  WHERE ppt.business_group_id = 81 AND ppt.user_person_type = 'Personel';
 
  hr_employee_api.re_hire_ex_employee
         (p_validate            => FALSE,
          p_hire_date           => TO_DATE (re_hire_date,
                                'DD/MM/RRRR'
                                ),
          p_person_id           => v_person_id,
          p_per_object_version_number   => v_object_version_number,
          p_person_type_id         => v_person_type_id,
          p_rehire_reason         => NULL,
------------------------------------------------------------------------------------------
          p_assignment_id         => p_assignment_id,
          p_asg_object_version_number   => p_asg_object_version_number,
          p_per_effective_start_date    => p_per_effective_start_date,
          p_per_effective_end_date     => p_per_effective_end_date,
          p_assignment_sequence      => p_assignment_sequence,
          p_assignment_number       => p_assignment_number,
          p_assign_payroll_warning     => p_assign_payroll_warning
         );
  p_return_status := fnd_api.g_ret_sts_success;
  p_message := 'Kişi İşe Tekrar Alındı';
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   p_return_status := fnd_api.g_ret_sts_error;
   p_message :=
      SQLERRM
     || CHR (10)
     || fnd_message.get
     || ' HATA-->Kişi Tekrar İşe Alınamadı--Person_ID:'
     || v_person_id;
   hr_batch_message_line_api.create_message_line
             (p_batch_run_number      => l_batch_run_number,
             p_api_name          => 'hr_employee_api.re_hire_ex_employee',
             p_status           => 'F',
             p_error_number        => SQLCODE,
             p_error_message        => SQLERRM,
             p_extended_error_message   => fnd_message.get,
             p_source_row_information   => v_person_id,
             p_line_id           => l_dummy_line_id
             );
   COMMIT;
END;

Elvan Uysal

1989 Aydın doğumlu.
2007-2008 Doğu Akdeniz Üniversitesi(EMU) Yabancı Dil Eğitimi aldı.
2013 İstanbul Aydın Üniversitesi-Matematik Bilgisayar Bilimlerinden
mezun oldu. Istanbul Aydın Üniversitesi-Master of Business
Administration(MBA) master programına devam etmektedir.
2013 yılından Beri Oracle e-Business Suite Uygulama Geliştirme
Fonksiyonel ve Teknik Danışman olarak DbOptimize bünyesinde
kariyerine devam etmektedir.
Mail: elvanuysal89@gmail.com
Elvan Uysal

İlgili YazılarYorum yapın

*