May
20
2014

Hareket Açma Arayüzünde Kalan Satırların Yeniden İşlenmesi İçin Kullanılan Script Örneği

Merhaba,

mtl_material_transactions_temp kalan kayıtların yeniden işlenmesi için kullanılan bir script örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

 

DECLARE
  l_header_id    NUMBER;
  p_userid     NUMBER     := &user_id;
  p_respid     NUMBER     := &resp_id;
  p_applid     NUMBER     := &resp_appl_id;
  p_old_header_id  NUMBER     := &old_transaction_header_id;
  retmsg      VARCHAR2 (240);
  retval      NUMBER;
  prnmsg      VARCHAR2 (256);
BEGIN
  SELECT mtl_material_transactions_s.NEXTVAL
   INTO l_header_id
   FROM DUAL;
 
  UPDATE mtl_material_transactions_temp
   SET process_flag = 'Y',
     lock_flag = NULL,
     transaction_mode = 3,
     ERROR_CODE = NULL,
     error_explanation = NULL,
     transaction_header_id = l_header_id
  WHERE transaction_header_id = p_old_header_id;
 
  fnd_global.apps_initialize (p_userid, p_respid, p_applid);
--Call Online TM
  retval :=
   inv_lpn_trx_pub.process_lpn_trx (p_trx_hdr_id   => l_header_id,
                    x_proc_msg    => retmsg,
                    p_proc_mode    => 1
                   );
 
  IF (LENGTH (retmsg) > 200)
  THEN
   prnmsg := SUBSTR (retmsg, 1, 200);
  ELSE
   prnmsg := retmsg;
  END IF;
 
  IF (retval = 0)
  THEN
   DBMS_OUTPUT.put_line (' All OK . msg:' || prnmsg);
   COMMIT;                     --TM success so commit.
  ELSE
   DBMS_OUTPUT.put_line (' Error . msg:' || prnmsg);
   ROLLBACK;          --TM failed so rollback insert and update.
  END IF;
END;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


Yorum yapın

*