Kas
28
2016

Faturanın Tersi ile Eşlenerek Kapatılması (Fatura Alacaklandırma) İşlemi

Merhaba,

Bu yazımda Alacaklar Faturasının tersini oluşturup eşleyerek kapatma işleminin public api ile yapılması aktarmaya çalışacağım.

ra_customer_trx_all tablosunda INV (Satış tipli pozitif fatura) tipli olarak oluşturulan faturanın tersi işle eşlenerek kapatılması işlemi

alacaklandirma-1

alacaklandirma-2

faturanın ne kadarlık tutarı alacaklandırılacaksa belirlenir. Bu tutarın belirlenme işleminin objesi

l_cm_lines_tbl   arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_cover
cm_line_tbl_type_cover

bu obje üzerinde belirlenen tutar kadarlık bir faturanın iade faturası oluşturularak orjinal fatura kapatılacaktır.
Yapılan işlemin R11 için kullanılan apinin tarih parametresi olmamasından dolayı sysdate te yapılacaktır.
Sysdate tarihinin Alacaklar Döneminin açık olması gerekmektedir. Ayrıca bir şekilde açıkta kalan fatura tutarı kapatılacağı için açıkta kalan tutarın üzerinde bir Credit Memo oluşturulamaz.

 
DECLARE
  TYPE invoicelines_records IS TABLE OF ra_customer_trx_lines_all%ROWTYPE
   INDEX BY PLS_INTEGER;
 
  p_customer_trx_id  NUMBER                 := 13542;
  l_cm_lines_tbl   arw_cmreq_cover.cm_line_tbl_type_cover;
  l_invlines_recs   invoicelines_records;
  v_return_status   VARCHAR2 (1);
  l_return_status   VARCHAR2 (1);
  l_message      VARCHAR2 (2400);
  v_msg_count     NUMBER;
  v_msg_data     VARCHAR2 (2400);
  v_request_id    NUMBER;
  p_count       NUMBER                 := 0;
  l_orj_trx_date   DATE;
  l_line_tax_amount  NUMBER;
  l_cm_trx_id     NUMBER;
 
  FUNCTION calc_line_tax_amount (p_customer_trx_line_id IN NUMBER)
   RETURN NUMBER
  IS
   l_tax_amount  NUMBER;
  BEGIN
   SELECT SUM (NVL (extended_amount, 0))
    INTO l_tax_amount
    FROM ra_customer_trx_lines_all rctl
    WHERE 1 = 1
     AND line_type = 'TAX'
     AND rctl.link_to_cust_trx_line_id = p_customer_trx_line_id;
 
   RETURN l_tax_amount;
  END calc_line_tax_amount;
 
  FUNCTION get_memo_trx_id (p_req_id IN NUMBER)
   RETURN NUMBER
  IS
   l_cm_trx_id  ra_cm_requests_all.cm_customer_trx_id%TYPE;
  BEGIN
   SELECT cm_customer_trx_id
    INTO l_cm_trx_id
    FROM ra_cm_requests_all
    WHERE 1 = 1 AND cm_customer_trx_id IS NOT NULL
       AND request_id = p_req_id;
 
   RETURN l_cm_trx_id;
  EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
     RETURN 0;
  END get_memo_trx_id;
BEGIN
  --> fnd_global.apps_initialize (0, 50289, 20003);
  --> apps init olmadan işlemler hata verecektir fmb içerisinde
  SELECT trx_date
   INTO l_orj_trx_date
   FROM ra_customer_trx_all
  WHERE 1 = 1 AND customer_trx_id = p_customer_trx_id;
 
  BEGIN
   SELECT *
   BULK COLLECT INTO l_invlines_recs
    FROM ra_customer_trx_lines_all rctl
    WHERE 1 = 1
     AND rctl.customer_trx_id = p_customer_trx_id
     AND line_type = 'LINE';
  END "Collect Orj Invoice Line Recs";
 
  IF l_invlines_recs.COUNT = 0
  THEN
   l_return_status  := fnd_api.g_ret_sts_error;
   l_message     := 'No LINE type rows found';
   DBMS_OUTPUT.put_line ('return_status : ' || l_return_status);
   DBMS_OUTPUT.put_line ('return_message : ' || l_message);
   RETURN;
  END IF;
 
  FOR i IN 1 .. l_invlines_recs.COUNT
  LOOP
--***********************************************************************************
   l_cm_lines_tbl (i).customer_trx_line_id  :=
                   l_invlines_recs (i).customer_trx_line_id;
   l_cm_lines_tbl (i).quantity_credited    :=
                  l_invlines_recs (i).quantity_invoiced
                  * -1;
   l_cm_lines_tbl (i).price          :=
                    l_invlines_recs (i).unit_selling_price;
--***********************************************************************************
   l_line_tax_amount             :=
       calc_line_tax_amount (l_invlines_recs (i).customer_trx_line_id);
--***********************************************************************************
   l_cm_lines_tbl (i).extended_amount     :=
       l_invlines_recs (i).quantity_invoiced
      * l_invlines_recs (i).unit_selling_price
      * -1
     + (l_line_tax_amount * -1);
  END LOOP;
 
  fnd_msg_pub.initialize;
  ar_credit_memo_api_pub.create_request
                   (p_api_version           => 1.0
                   ,p_init_msg_list          => fnd_api.g_true
                   ,p_commit             => fnd_api.g_false
                   ,p_customer_trx_id         => p_customer_trx_id
                   ,p_line_credit_flag        => 'Y'
                   ,p_cm_line_tbl           => l_cm_lines_tbl
                   ,p_cm_reason_code         => 'RETURN'
                   ,p_skip_workflow_flag       => 'Y'
                   ,p_batch_source_name        => 'MAĞAZACILIK'
                   /*ra_batches_all.name*/
  ,                  p_credit_method_installments   => NULL
                   ,p_credit_method_rules       => NULL
                   ,x_return_status          => v_return_status
                   ,x_msg_count            => v_msg_count
                   ,x_msg_data            => v_msg_data
                   ,x_request_id           => v_request_id
                   );
 
--  dbms_output.put_line ('credit memo return_status : ' || v_return_status);
--  dbms_output.put_line ('credit memo message_data : ' || v_msg_data);
--  dbms_output.put_line ('credit memo v_msg_count : ' || v_msg_count);
  IF v_return_status <> fnd_api.g_ret_sts_success
  THEN
   IF v_msg_count = 1
   THEN
     l_return_status  := fnd_api.g_ret_sts_error;
     l_message     := v_msg_data;
     DBMS_OUTPUT.put_line ('return_status : ' || l_return_status);
     DBMS_OUTPUT.put_line ('return_message : ' || l_message);
     RETURN;
   ELSIF v_msg_count > 1
   THEN
     LOOP
      p_count    := p_count + 1;
      v_msg_data  :=
            fnd_msg_pub.get (fnd_msg_pub.g_next, fnd_api.g_false);
 
      IF v_msg_data IS NULL
      THEN
        EXIT;
      END IF;
 
      l_message   :=
         l_message
        || 'Message'
        || p_count
        || ' ---'
        || v_msg_data
        || CHR (10);
     END LOOP;
 
     l_message  := RTRIM (l_message, CHR (10));
   END IF;
 
   l_return_status  := fnd_api.g_ret_sts_error;      /*1.5.10.0.1*/
  ELSE
   l_cm_trx_id    := get_memo_trx_id (v_request_id);
 
   IF l_cm_trx_id = 0
   THEN
     l_return_status  := fnd_api.g_ret_sts_error;
     l_message     :=
        'Request_id : '
      || v_request_id
      || ' '
      || ' , No cm_trx_id found RA_CM_REQUESTS_ALL';
     RETURN;
   END IF;
 
   l_return_status  := v_return_status;
   l_message     :=
       'New Memo Invoice created and fully applied to original invoice';
  END IF;
 
  DBMS_OUTPUT.put_line ('return_status : ' || l_return_status);
  DBMS_OUTPUT.put_line ('return_message : ' || l_message);
  DBMS_OUTPUT.put_line ('credit memo trx id : ' || l_cm_trx_id);
END;
 
SELECT * FROM ra_customer_trx_all WHERE 1=1 AND previous_customer_trx_id = :orj_cust_trx_id;

Mustafa Korkmaz

Oracle Applications Developer at Partnera
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden Mezun
Oldu, 2011 Yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde
Yüksek Lisansını Tamamlandı,2012 Yılında Doğuş Üniversitesinde Bilgisayar
Mühendisliği Doktora Eğitimine Başladı.10 yılı aşkın bir zamandır Oracle
Ürünleri Uygulama Yazılım Uzmanı Olarak profesyonel kariyerine devam
etmektedir. İlgi alanları Middleware, CI/CD,
Oracle Database , PL/SQL , Java , Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği alanlarındadır.
2 versiyon Oracle Database ' (10g, 11g) inde OCA(Oracle Certificate Associate) ve
PL/SQL Certificated Professional ünvanları bulunmaktadır.
Mail: mustafakorkmz@gmail.com
Mustafa Korkmaz


1 Yorum+ Yorum Ekle

 • Güzel çalışma, aynen kullandım

Yorum yapın

*